Сѐ што треба да знаете за Uslugi.gov.mk - Националниот порта? (2024)

Table of Contents
Можеби ќе ве интересира Мукаетов за магазинот The Region: Денес во ЕУ имаме над 950 дозволи за наши сопствени фармацевтски производи „Том Лејк“ од Ен Пачет е топол и емотивен роман за семејството, љубовта и созревањето dm дрогерие маркт: ,,Ги поддржуваме најдобрите проекти за подобрување на менструалното и репродуктивното здравје на жените во нашата заедница“ Шпаркасе Банка, главен поддржувач на Саемот за универзитети „УниКомпас“ и сигурен финансиски партнер на младите СРЕЌНИ ВЛТ ВЕСТИ: СКОПЈАНЕЦ ОСВОИ СУПЕР МИЛИОНЕР ВРЕДЕН 5.535.393 ДЕНАРИ Дефинитивно денови за паметење – Народната и забавната музика ги разгореа жештините во Кратово Како новиот Galaxy Watch и сензорот BioActive ги прошируваат персонализираните и превентивните велнес решенија за уште повеќе корисници „Време е да се искорени лошата репутација на никотинот“ Нова понуда на Иуте за потрошувачки кредит до 20.000 денари со 0% трошоци

Добивај вести на Viber

Неодамна започна со работа Националниот портал за електронски услуги, достапен наUslugi.gov.mk, кој има за цел на граѓаните да им овозможи брз и лесен пристап до информации за јавните услуги од надлежните органи и државни субјекти. Порталот е воспоставен и управуван од Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА).

Како функционира Uslugi.gov.mk?

Националниот портал за е-услуги е електронска платформа преку која можат да се добијат информации за јавните административни услуги од сите институции во државата и директно да се користат јавни административни услуги кои се достапни како е-услуги.

Порталот се состои од јавен и приватен дел. Во јавниот дел, кој е достапен за сите, можат да се најдат детални информации за тоа како да се заврши било која административна услуга од било која институција, вклучувајќи ги надлежните органи за услугата, потребните обрасци, поднесоци, услови, докази, рокови, информациите за плаќање, законската регулатива, итн.

Во приватниот дел, пак, кој е достапен само за регистрирани и идентификувани корисници, можат да се поднесуваат барања за добивање на одредена е-услуга, да се платат надоместоци и административни такси, да се следи статусот на постапката, и да се преземат други чекори кои овозможуваат завршување на одредена административна услуга директно онлајн, од комфорот на домот.

Услугите можат да се пребаруваат според категорија и поткатегорија, животен настан, надлежен орган, со користење на алатка за пребарување, или пак според азбучен редослед. Сите услуги кои се достапни за завршување како е-услуги се означени со специјален „е“ знак и можат да се најдат директно наовој линк.

Регистрација, ЕЕБГ и eID

За пристапување во приватниот дел на Порталот и извршување на е-услуги, потребно е да се креира кориснички профил, односно eID профил, кој има неколку нивоа: основно, ниско и високо. eID е средство за електронска идентификација и претставува кориснички профил за конкретно физичко лице.

При процесот на регистрација, eID профилот се поврзува со идентитетот на граѓанинот еднократно. Поврзувањето се прави со лично присуство и проверка на личните податоци, со помош на документи за лична идентификација, и со потврда во Централниот Регистар на Население (ЦРН).

За секоја од достапните е-услуги е потребно одредено ниво на eID профил, кое е означено на јавниот дел на Порталот.

Сите граѓани можат да се регистрираат бесплатно на следниов линк >
http://bit.ly/UslugiGovMkRegister

Важно е да се истакне дека граѓаните кои имаат кориснички сметки во УЈП можат директно да добијат eID профил со ниско ниво, кое им овозможува пристап до речиси сите е-услуги. Сѐ што треба да направат е да се логираат со нивното корисничко име и лозинка од УЈП наследниов линк.

При креирање на eID профилот кога корисникот ќе го потврди процесот на регистрација, со клик на линкот од добиената порака, во Централниот Регистар на Население се креира ЕЕБГ (Единствен Електронски Број на Граѓанинот). ЕЕБГ претставува врска помеѓу eID профилот и идентитетот на корисникот преку податоците достапни во Регистарот за население. При секоја успешна најава со ЕЕБГ се преземаат податоци на корисникот од ЦРН.

Број на достапни услуги

На порталот Uslugi.gov.mk се достапни информации за повеќе од 700 услуги и 1289 институции. Од услугите, 127 во овој момент се електронски, а овој број постојано ќе се зголемува во иднина согласно тековната дигитализација на институциите и органите.

„Заедно со надлежните институции, работиме на постојано зголемување на бројот на достапните е-услуги, па затоа ги повикуваме граѓаните да креираат eID профили и да ги искористат предностите на завршување административни работи онлајн“, велат од МИОА.

Од МИОА најавуваат и дека некои од најбараните е-услуги како што се вадењето лични документи и исправи, ќе бидат достапни на порталот во најкраток можен рок.

Не чекај, креирај го твојот eID и регистрирај се наwww.Uslugi.gov.mkуште денес!

Можеби ќе ве интересира

Мукаетов за магазинот The Region: Денес во ЕУ имаме над 950 дозволи за наши сопствени фармацевтски производи

Мукаетов за магазинот The Region: Денес во ЕУ имаме над 950 дозволи за наши сопствени фармацевтски производи

Сѐ што треба да знаете за Uslugi.gov.mk - Националниот портаÐ (1)

„Том Лејк“ од Ен Пачет е топол и емотивен роман за семејството, љубовта и созревањето

„Том Лејк“ од Ен Пачет е топол и емотивен роман за семејството, љубовта и созревањето

Сѐ што треба да знаете за Uslugi.gov.mk - Националниот портаÐ (2)

dm дрогерие маркт: ,,Ги поддржуваме најдобрите проекти за подобрување на менструалното и репродуктивното здравје на жените во нашата заедница“

dm дрогерие маркт: ,,Ги поддржуваме најдобрите проекти за подобрување на менструалното и репродуктивното здравје на жените во нашата заедница“

Сѐ што треба да знаете за Uslugi.gov.mk - Националниот портаÐ (3)

Шпаркасе Банка, главен поддржувач на Саемот за универзитети „УниКомпас“ и сигурен финансиски партнер на младите

Шпаркасе Банка, главен поддржувач на Саемот за универзитети „УниКомпас“ и сигурен финансиски партнер на младите

Сѐ што треба да знаете за Uslugi.gov.mk - Националниот портаÐ (4)

СРЕЌНИ ВЛТ ВЕСТИ: СКОПЈАНЕЦ ОСВОИ СУПЕР МИЛИОНЕР ВРЕДЕН 5.535.393 ДЕНАРИ

СРЕЌНИ ВЛТ ВЕСТИ: СКОПЈАНЕЦ ОСВОИ СУПЕР МИЛИОНЕР ВРЕДЕН 5.535.393 ДЕНАРИ

Сѐ што треба да знаете за Uslugi.gov.mk - Националниот портаÐ (5)

Дефинитивно денови за паметење – Народната и забавната музика ги разгореа жештините во Кратово

Дефинитивно денови за паметење – Народната и забавната музика ги разгореа жештините во Кратово

Сѐ што треба да знаете за Uslugi.gov.mk - Националниот портаÐ (6)

Како новиот Galaxy Watch и сензорот BioActive ги прошируваат персонализираните и превентивните велнес решенија за уште повеќе корисници

Како новиот Galaxy Watch и сензорот BioActive ги прошируваат персонализираните и превентивните велнес решенија за уште повеќе корисници

Сѐ што треба да знаете за Uslugi.gov.mk - Националниот портаÐ (7)

„Време е да се искорени лошата репутација на никотинот“

„Време е да се искорени лошата репутација на никотинот“

Сѐ што треба да знаете за Uslugi.gov.mk - Националниот портаÐ (8)

Нова понуда на Иуте за потрошувачки кредит до 20.000 денари со 0% трошоци

Нова понуда на Иуте за потрошувачки кредит до 20.000 денари со 0% трошоци

Сѐ што треба да знаете за Uslugi.gov.mk - Националниот портаÐ (9)

Сѐ што треба да знаете за Uslugi.gov.mk - Националниот порта? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 5575

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.